NAPSALI O NÁS

V PŘEPEŘÍCH VYROSTE STADION DOBRÉ VŮLE

n201603081552_sport_47_016_prepereFOTBAL / „Všechny námi vznesené připomínky byly zohledněny, takže již nemáme námitek,“potvrdil mluvčí přepeřských obyvatel. Takový byl v úterý 1. března rezultát územního řízení o umístění stavby, konkrétně uvažovaného fotbalového stadionu, které proběhlo na zdejším obecním úřadu. V malé zasedačce se proti představitelům státní správy a zástupců investora tísnilo na patnáct občanů a ve zhruba stejném počtu fotbalisté místního FK Přepeře, aby pokračovali v přerušeném projednávání, o kterém TvA již druhým rokem informuje.

Příslušný stavební úřad zde byl zastoupen Ivanou Hozdeckou, která rokování zahájila s tím, že krátce zrekapitulovala dosavadní postup úřadů až do lednového oznámení doplněných změn. Jak za investora zdůraznil Ing. Voda, na stole je nyní zcela nový projekt, který podstatně navýšil původní rozpočet, ale zároveň uznal, že jeho strana toto bere jako daň za poněkud opomenutý dialog v raném stádiu tohoto záměru. Poté následoval podrobnější výčet jednotlivých změn, které vyvolaly loňské připomínky místních obyvatel, vesměs sousedů budoucího areálu.

Tou první byla stožárová osvětlovací souprava, od níž bylo na základě žádosti občanů zcela upuštěno. Těm asi nejvíce vadila také obslužnost celého areálu ze spodního cípu, z tzv. třetí ulice. To se vyřešilo přestěhováním obslužné budovy nad „horní“ branku u skladového depozitu „Silnic“, oplocením celé hrací plochy v délce 550 m (!) a zřízením hlavního přístupu od železničního přejezdu. Na požadavek zmíněné firmy tu došlo mj. ke kontrole podloží přístupové komunikace k parkovišti a několika zkušebními vrty byla potvrzena geologická stabilita navážky pod touto plochou. Z této strany bude též instalována několik metrů vysoká ochranná síť, s ohledem na souběžnou trať ČD.

201603081552_sport_49_016_prepere

Splněn byl také čtvrtý požadavek na snížení hrací plochy minimálně o půl metru, což projektová kancelář TOP Design do nové dokumentace rovněž promítla. Jak připomněl její představitel Ing. Salaba, i tato zdánlivě nepodstatná a banální změna si vyžádala spoustu projektových víceprací. „Na ploše samotné v podstatě půjde o pasivní bilanci zeminy jen v jejím rámci, kde z nejvyššího rohu u trati se svažitý pozemek zahloubí zhruba ve výši jeden a půl metru, aby se v protilehlém rohu vyrovnal a zůstal tak asi ve výši původního terénu. Proto žádný velký provoz těžké nákladní techniky, která by sem zemní hmotu navážela, opravdu nehrozí,“ ubezpečil všechny přítomné.

Z jeho dalších slov vyplynulo, že zásadním přemístěním objektu kabin došlo při řešení zpevněných ploch k jejich dalšímu nárůstu, a to z 60 na 180 m² a ze 420 na 600 m², což si samozřejmě vyžádá další vícenáklady. K tomu je nutno připočíst mnohonásobně prodloužené vedení inženýrských sítí a jejich napojení v původně projektovaných místech. Debata se vedla též kolem vrtu, který bude nezbytný pro údržbu trávníku, a jenž byl přemístěn od rodinné zástavby k provozní budově, stejně jako svod dešťové vody. Obavy obyvatel o ztrátu vody jejich kopaných studní se snad podařilo rozptýlit starostovi Ing. Luďku Sajdlovi, který na základě svých zkušeností vysvětlil, že vrt půjde hluboko pod jejich úroveň, a tudíž by o vzájemném ovlivnění obou hladin neměla být řeč.

Probrány byly také sadové úpravy mezi zhruba 25 m od sebe vzdálenými ploty sportoviště a obytné zástavby, které svým akustickým přínosem ještě zlepší protihluková opatření vytvořených násypů a valů. Ve finišující shodě o budoucí spolupráci pak zcela zanikla poznámka, proč se hřiště nestaví třeba na druhém břehu Jizery za Svazarmem. Zde spolu s přepeřským starostou znovu připomněl Ing. Holásek, že pozemek je v územním plánu obce již přes dvacet let veden jako budoucí sportoviště, a to nezměnila ani jeho nedávná aktualizace. „To je naprosto závazný dokument a jeho obcházením by se nikdy nic nepostavilo. V tomhle případě by Přepeře měly být rády za takového investora,“ pronesl v duchu své letité praxe v tomto oboru svou osobní poznámku.

Jak závěrem společně připomněli zástupci státní správy a investora, vzhledem k prakticky zcela změněnému projektu bude nezbytné znovu absolvovat veškeré administrativní martyrium okolo potřebných stanovisek a posudků, takže toto jednání bylo jen první fází. „Nyní je třeba dodržet zákonné lhůty správního řízení, a teprve pak půjde o vlastní povolení stavby. To bude následovat ve dvou rovinách – první bude vodoprávně řešit vrt a v druhém půjde o ostatní náležitosti jako provozní budova, oplocení areálu, přístupové a parkovací plochy a další úpravy. Jestli všechno do sebe naprosto optimálně zaklapne, někdy na konci prázdnin by se mohlo na stavbě poprvé kopnout,“ shodli se Ing. Voda s I. Hozdeckou.

Pozorným čtenářům z toho vyplyne, že za příznivých přírodních podmínek, by se dalo ještě uvažovat také o letošním zasetí nového trávníku, takže poprvé kopnout do meruny by se tu mohlo někdy na podzim roku 2017. A jestli tu Přepeřští budou válet I. A třídu anebo už rovnou nejvyšší krajskou soutěž, to už je na nich a jejich příznivcích.

Karel Vodrážka, vodraz@centrum.cz

FOTBALOVÝ STADION V PŘEPEŘÍCH DÁL VYVOLÁVÁ VLNU EMOCÍ

n201510041915_sport_164_015_prepereZ popudu FK Přepeře, který suverénně vede krajskou I. B třídu, se na půdě zdejšího obecního úřadu ve středu 23. září sešli jeho zástupci spolu s občany, kteří realizaci fotbalového hřiště příliš nepřejí. Už jenom fakt, že do zasedací místnosti se vtěsnalo něco ke třiceti lidí, z čehož valná většina byla právě z řad fotbalistů, svědčí o tom, že „brzdou“ smysluplného projektu je pouze pár jedinců, vesměs obyvatel domů s uvažovaným areálem přímo sousedících. Předmětná lokalita u trati za střediskem silniční údržby je v závazném územním plánu obce zanesena již řadu let jako plocha určená ke sportovnímu využití, ale dodnes dělá obci jenom ostudu.

Proto zástupci FK Přepeře již před časem oslovili představitele OÚ s nabídkou jejího zkulturnění v podobě fotbalového hřiště. Po vzájemné dohodě následovaly veškeré nutné legislativní úkony na příslušných úřadech a přípravy na přerod ze zanedbané plochy na sportoviště dostaly zelenou. Jenže…

Elán přepeřských fotbalistů, kteří tu již odmakali dokonce i brigádu na hrubé přípravě pozemku, poněkud zmrazil postoj některých občanů. „Moc tomu nerozumím. Jako patrioti jsme spojili příjemné s užitečným a svým návrhem stavět z vlastních finančních prostředků jsme tyto peníze obci vlastně darovali k jinému využití. Absolvovali jsme veškerá potřebná jednání s úřady a nikde nebyl problém. Až tady…,“ není příliš nadšen ani hrající předseda o. s. FK Přepeře a místní občan Michal Kupka, aby poněkud rozčarován předal celou záležitost z části novému realizačnímu týmu. A právě ten zasedl po místním šetření ve středu proti občanům.

„Když jsme převzali předmětný záměr, jako první jsme se snažili zjistit, v čem je problém. Po seznámení se situací jsme nuceni konstatovat, že původní prezentace záměru vůči občanům asi nebyla zrovna nejšťastnější a nejcitlivější,“ uznal odborný zástupce FK Ing. Voda. V obdobném duchu, ovšem v občansko-právní rovině, hovořil také JUDr. Holásek. „Přiznávám, že jako bývalého atleta mě fotbal příliš nebere, ale umím vedle něj žít. Fotbal je prostě fenoménem doby, a jen málokterá ves nemá fotbalové hřiště. Buď nejsou ti správně odhodlaní lidé, anebo si to nemůže dovolit z finančních důvodů. V Přepeřích máte to štěstí, že se našlo obojí, a byla by tedy rozhodně škoda tuto příležitost jen tak zahodit.“

Následně rozběhlá a chvílemi poněkud vypjatá diskuse nejenže potvrdila, že některé informace okolo projektu opravdu nebyly tamní veřejnosti asi adekvátně podány, ale odhalila také neznalost fotbalových předpisů ze strany občanů. Avšak i na argumenty proč stavět další hřiště, když v centru obce již jedno je, proč fotbalisté nehrají své zápasy třeba v Turnově a proč by je případně fotbal měl rušit v nedělním klidu, bylo řádně odpovězeno místopředsedou FK Přepeře Miroslavem Kvapilem. Připomínka jedné z přítomných žen, že si splnila sen a bydlí ve vlastním domku, kde chce mít okolo svůj klid, vyvolala u mnohých jen nevyřčenou otázku, zda tento osobní postoj opravdu stojí za zmaření snu minimálně stovce jiných lidí…

V každém případě nešlo ve středečním odpoledni pouze o vodopád slov, ale také konkrétní činy a vstřícné kroky ze strany investora, učiněné v zájmu občanů. Těm je za projektanta podrobně vysvětlil Ing. Salaba. „V první řadě jsme přesunuli ve spodní části pozemku kontroverzně umístěnou provozní budovu za horní branku ke středisku silniční údržby. Tím jsme prakticky odbourali dopravní obslužnost spodem přes takzvanou třetí ulici. Veškerý přístup do areálu tak bude pouze shora od parkoviště u železniční trati. V souvislosti s tím jsme museli nahoru přesunout také vrt užitkové vody. Ustoupili jsme i od uvažovaného umělého osvětlení a úprav doznala i niveleta některých ploch. Hrací plocha bude snížena o půl metru, stejně tak i ochranný svah u obytné zástavby. Takřka o devět metrů od ní se posunuly terénní úpravy.“

Zmíněné změny projektu si sic vyžádají jisté vícenáklady, ale v každém případě celý záměr dostaly do oboustranně akceptovatelné roviny. Na popud diskutujících bude ke stávajícímu „U“ vymezení sítěmi za oběma brankami a u trati, doplněno ještě oplocení v prostoru mezi sportovištěm a zahradami přilehlých domů, kde by se mělo jednat o výsadbě stromové či jiné zeleně. „Územní řízení bylo přerušeno do konce října, aby mohly být do dokumentace doplněny veškeré připomínky, dodatky a úpravy, takže jasno bude až v závěru příštího měsíce,“ shrnul starosta Přepeř a zapisovatel jednání Luděk Seidl.

Karel Vodrážka, vodraz@centrum.cz

JAK SE STAVÍ SEN ANEB OPRAVDU VYROSTE V PŘEPEŘÍCH FOTBALOVÝ STADION?

n201507301501_sport_124_015_prepereJak jsme v TvA již před časem informovali, jednou z hlavních priorit pro nedávno vzniklé občanské sdružení FK Přepeře, které v současné době hraje v semilském azylu, je stavba vlastního hřiště na území obce. Ta záměr většinou hlasů v zastupitelstvu jako vlastník dvou třetin dotčených pozemků podpořila, ale ostatní záležitosti jsou podle starosty Luďka Sajdla převážně věcí investora. Tím je již zmíněné občanské sdružení FK Přepeře, jehož hlavním představitelem je místní občan Michal Kupka. Ten coby hrající prezident spolu s ostatními hráči oslavil za dva roky jejich působení v soutěžích OFS Semily již tři postupy!Tím prvním byl postup A-týmu ze soutěže do přeboru, kam teď po dalším postupu do krajské I. B třídy postoupila díky nezájmu ostatních až z 8. místa (!) i přepeřská rezerva. Nutno dodat, že Přepeřští, kteří ještě nedávno fungovali jako Mírová p. Koz. B, vstoupili na regionální fotbalovou scénu pod hlavičkou SK Semily B! „Všichni členové našeho sdružení jsou fotbaloví nadšenci, kteří se o radost z nejpopulárnější hry na světě prostě jen chtějí podělit s těmi nejbližšími, a jestli tuto naší snahu o vybudování trvalých hodnot někteří chápou jinak, tak to mě upřímně mrzí,“ říká hlava přepeřského občanského sdružení.

n201507301502_sport_125_015_prepereAmbiciózní klub je v Přepeřích třetinovým vlastníkem pozemků pod budoucím hřištěm za střediskem silniční údržby podél železniční trati. A právě tady by mělo vyrůst nové fotbalové hřiště včetně parkoviště. Vzhledem k poměrně vysokému spádu daného prostoru se počítá nejprve s přesunem zeminy z horní poloviny do spodní. „Obyvatelům přilehlé ulice se přes veškerá vysvětlení projekt příliš nelíbí, ale vše už je zaneseno v územním plánu, a ten je pro obec závazný,“ říká starosta Sajdl a přiznává, že on osobně s většinou hlasoval PRO. Podle našeho průzkumu mezi 902 Přepeřáky (!) se většina z námi osloveného vzorku vyslovila vesměs kladně, neboť by prý takto rozšířenou sportovní nabídkou v obci po letech konečně došlo především také ke smysluplnému vyřešení tohoto nevzhledného území. Po všech peripetiích s výkupem pozemků, přípravou veškeré dokumentace a získání všech razítek nutných pro realizaci projektu se ovšem teď vše zadrhlo na protestech obyvatel asi osmi domů, ležících na hraně uvažovaného sportovního areálu.

Jak už dříve avizovalo vedení FK Přepeře, na místě určitě nevyroste stadion v tom pravém slova smyslu, ale u hrací plochy bude jen víceúčelový objekt kabin. „Na pozemku proběhlo brigádně zatím pouze sekání a hrubý úklid. V připomínkovém řízení před pár dny se veškerá naše dosavadní snaha zastavila na protestech budoucích sousedů. Upřímně řečeno, jsme schopni pochopit obavy z jistého oživení této lokality, ale jejich další důvody typu – nebudeme vidět na Ještěd, jsou slušně řečeno úsměvné, zvlášť když jedním dechem dodávají, že výstavba dalších rodinných domů by jim nevadila. Proto si myslíme, že jde o jakýsi šprajc, u kterého ale neznáme pozadí,“ zamýšlí se místopředseda FKP a sekretář v jedné osobě Vladislav Bým, aniž by skrýval roztrpčení. Není divu, příprava už stála dost námahy a peněz. Postupem do kraje získají Přepeřští od FAČRu na rok výjimku, ale pak podle fotbalových regulí musí hrát svá utkání maximálně do 5 km od svého sídla!

Ač TvA už vloni na počátku roku informovalo o veřejném představení celého projektu FK přepeřské veřejnosti a občanské sdružení splnilo veškeré oznamovací povinnosti, jak se zdá, někteří občané teprve teď začali „honit bycha“ a málokdo si troufne říct, zda na poslední chvíli, nebo již pozdě. „Je nám líto vzniklé situace, ale nás nejvíc mrzí, že za námi nikdo nepřišel hned na začátku. Máme prostě strach z hluku a jiných forem obtěžování, takže využijeme veškerých možných průtahů, abychom s námi nekonzultovaný záměr co nejvíc oddálili, a tím třeba i zcela zamezili jeho realizaci,“ prozradil nám přímo na místě jeden z „dotčených“ občanů, který si nepřál být jmenován.

S postupem do krajské soutěže teď realizační tým Přepeř pracuje především na doplnění stávajícího hráčského kádru, v němž vedle domácích nastupovali vyššími soutěžemi ostřílení borci jako třeba Nesvadba, Ježek, Pěnička, Feri, Peškar, Martínek a další. Hlavní trenér Jan Bednář (Turnov, Mírová) spolu s dalším exturnovákem Mírou Kvapilem, který vedle funkce druhého místopředsedy působí i jako asistent trenéra a vedoucí mužstva, se mohou těšit na příchody dalších hráčů s vazbou na Turnov, ať už jde o Vojty Havlína nebo Hurta, mezi tyčemi se o místo jedničky poperou Kumprecht z Vratislavic a Vrabec ze Semil.

Na to kdy se, a zda vůbec někdy, kopne na přepeřském fotbalovém stadionu do míče poprvé, si ale zřejmě budeme muset ještě nějaký ten čas počkat.

Karel Vodrážka, vodraz@centrum.cz

Přepeře - Roztoky

V emotivním utkání Roztoky naději neudržely

Pojizeří – Šlágrem kola vyvrcholil okresní fotbalový přebor. Po remíze 2:2 je jisté, že si I. B třídu v příštím roce zahraje nováček z Přepeř. O víkendu se odehraje poslední kolo.

Vzájemný souboj vedoucích týmů okresního přeboru hýbal o víkendu fanouškovskou základnou na Semilsku možná úplně nejvíc. Roztoky musely v Semilech nad Přepeřemi, které zde mají od začátku sezony azyl, zvítězit, aby udržely šanci na vysněný postup do I. B třídy. Pokud by nevyhrály, s definitivní jistotou by se radoval soupeř, který dosud na jaře neztratil ještě ani jeden bod.

Okresní přebor

Zápasové emoce by se daly vypozorovat ještě před úvodním hvizdem. Hostující parta fanoušků dorazila do okresního města s transparentem či klubovým bulletinem narážejícím na korupci. Až zápas samotný měl však napovědět, kdo se stane králem letošní sezony. A protože Roztoky neudržely průběžné vedení 2:0 a Přepeře během druhé půle vyrovnaly, raduje se z postupu do krajské I. B třídy tým, který teprve dnes v předehrávaném zápase dovrší první kompletní sezonu mezi registrovanými fotbalovými oddíly.
Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/fotbal_region/v-emotivnim-utkani-roztoky-nadeji-neudrzely-20150617.html

REKORDNÍ VÝHRA:

Skoro neuvěřitelný výsledek přinesl sobotní odpolední souboj mezi vedoucím týmem okresního přeboru z Přepeř a Mříčnou, posledním mužstvem tabulky. Velký favorit celé soutěže si na své konto připsal obrovitý výsledek 15:1.

Stanovil tím tak suverénně největší rozdíl ve skóre za poslední roky a co víc, na čele tabulky si vypracoval už čtyřbodový náskok. Cestu k postupu mu už zřejmě definitivně umetla porážka Roztok na hřišti Košťálova B

Přepeře – Mříčná 15:1 (10:0)

Kdo je favoritem souboje vedoucího týmu tabulky s trápícím se družstvem ze spodku, to bylo předem dané. Ale ani největší domácí optimista nemohl předpokládat takovýto průběh okořeněný patnácti góly v síti Mříčné.

Už v prvním poločase nastřílely Přepeře deset branek. A přestože ve druhém už nebyli tolik úspěšní v koncovce, těžko se v nejbližších letech diváci na okresním poli dočkají překonání rekordní výhry.

A aby zápisů do historie nebylo málo, zde jsou další zajímavosti: o všech 15 gólů se podělili jen čtyři hráči. Tři z nich si „vystačili“ s hattrickem, ofenzivní záložník či útočník Marek Žabokrtský se ale prosadil hned šestkrát a zaznamenal tzv. „double hattrick“!

Radost vítěze utkání navíc umocnila prohra největšího konkurenta v boji o postup z Roztok. Díky tomu si Přepeře prakticky zajistily účast v příštím ročníku I. B třídy.

Fakta – branky: Žabokrtský 6, Peškar 3, Tokan 3, Martínek 3 – J. Jaroš. Rozhodčí: Liška. Bez karet. Diváků: 50.

Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/

PRVNÍ JARNÍ KOLO:

Po ztrátě Roztok se přebor zdramatizoval hned v úvodu:

Hned první jarní kolo přineslo zdramatizování vyšší okresní soutěže. S dvěma červenými kartami na kontě totiž zakoply vedoucí Roztoky, a protože Přepeře neměly s výhrou problém, je rozdíl mezi soky již jen dvoubodový. Oba celky tak mají osud ve svých rukou.

Přepeře – Stružinec 2:1 (2:0)

Domácí vyrukovali do jarních bojů s několika posilami. Ambiciózní nováček tím dal jasně najevo, že jeho prvořadým cílem je postup. To chtěl potvrdit také na hřišti. Přepeře měly raketový nástup a po patnácti minutách vedly o dvě branky. V dalším průběhu měly stálou převahu, ovšem neproměnily několik vyložených šancí. V závěru hosté paradoxně snížili po trestném kopu. Obhájce okresního primátu tak odjížděl, vzhledem k průběhu zápasu, s velice přijatelnou porážkou.

Přepeře – Stružinec 2:1 (2:0)

V podstatě se hrálo na jednu bránu a ve 12. minutě po gólech Tokana a Císaře vedly Přepeře už 2:0, pak měly další šance, které se ale už neujaly. Při největší z nich v 60. minutě po centru z pravé strany Císaře se Martínek netrefil do prázdné branky. V závěru proto domácí snížili díky gólu Martince a ucítili šanci, ale na vyrovnání už neměli síly ani čas.

„Neměli jsme přehnané cíle před utkáním, hlavně moc neinkasovat a hrát spíš defenzivně, výsledek je pro nás velmi příznivý vzhledem k převaze soupeře,“ doplnil k utkání vedoucí mužstva Stružince Jiří Máka.

Branky: 10. Tokan, 12. Císař – 88. Martinec. Rozhodčí: Huřťák, ŽK: 3:1. Diváků: 100. Přepeře: Kumprecht – Žabokrtský, Kupka, Feri, Kubáček – Císař, Rohacký (83. Cimbál), Peškar, Horák (83. Víšek) – Martínek, Tokan (80. Trč). Stružinec: Škopán – Hamáček, Martinec, Schreyer, D. Bláha – Bajgar, Sehnoutek, Ševců, Kohout – Votoček, Böhm (80. O. Bláha).

Ambiciózní Přepeře dále posilují – přehled změn v zimní přestávce:
Na hostování přišli Petr Martínek z Doubí, René Feri z Bozkova, Jiří Kumprecht z Vratislavic (naposledy působil v Semilech). Prodlouženo hostování Jaroslava Peškara ze Mšena, který se vrací po zranění. Dále se Marek Žabokrtský vrátil z hostování v Turnově a budou zde působit Michal Dohnal z Bukovan, Tomáš Mach, Martin Bretschnider, Aleš Kocour a Pavel Janda – všichni čtyři z Mírové. Klub navíc koupil Pavla Bínu ze Slovanu Liberec, který vzápětí odešel na hostování do Semil a Luboš Pěnička z Turnova, který se vrací po dlouhodobém zranění achilovky.
 

 

Okresnímu přeboru vévodí o čtyři body Roztoky před ambiciózním klubem z Přepeř. Na čele nejnižší soutěže přezimuje oddíl z Martinic.

 Až skoro neuvěřitelně suverénního lídra měl letošní podzimní program okresního fotbalového přeboru. Roztoky v posledních letech vždy patřily do lepší poloviny tabulky. Po letních změnách však doslova ožily, během třinácti utkání nepoznaly hořkost porážky a staly se, v návaznosti na svá předstartovní vyjádření, horkým postupovým kandidátem.

A hlavně – kandidátem, který o postup zájem má. A to je při ohlédnutí k předešlým sezonám, kdy se z okresu do krajské I. B třídy neposunul nikdo, příjemná změna. V tabulce Roztoky přezimují první s náskokem čtyř bodů.

„Podzim jsme si užili. Kluci měli do hry chuť, v kabině je dobrá parta a pak to má pro všechny smysl. Kdyby mi ale před startem někdo řekl, že neprohrajeme, nevěřil bych. Opravdu to ale fungovalo tak, že když se momentálně někomu nedařilo, zastoupili ho jiní. Hrajeme útočně, v každém utkání jsme dali alespoň dva góly. Fotbal je týmová práce, je potřeba poděkovat hráčům, výboru i fanouškům. Věřím, že v Roztokách je fotbal zábava pro všechny,“ řekl trenér lídra Stanislav Klápště. Ten si nejvíce cení výhry 2:0 nad největším konkurentem z Přepeř nebo třech bodů se Studencem, který do vzájemného souboje živil vítěznou šňůru.

O postup si zahrají

Náskok lídra ale není reálně až tak přesvědčivý. V tabulce druhé Přepeře se totiž též přihlásily do bitvy o postup. A to velmi hlasitě!

Nováček na fotbalových hřištích je trochu úkazem v době sportovní finanční krize. Pracuje na výstavbě vlastního stadionu, tým vesele doplňuje zkušenými fotbalisty a zajímavě čeří vody. Jeho výsledky však nebyly často až tak přesvědčivé, jak by se možná čekalo. Fakt, že Přepeře budou patřit k favoritům, byl totiž také předem známý.

Ačkoliv ještě celý příští rok musí mužstvo hrát v semilském azylu, i díky dalšímu posílení chce výš. Jak se zdá, okres není pro partu okolo nejlepšího kanonýra podzimu Tomáše Císaře či exligisty Jaroslava Peškara metou.

„Momentálně jsme spokojeni. Po slabším začátku jsme podzim zakončili sérií šesti výher a jsme rádi, že jsme zůstali na dostřel za lídrem. Mrzí nás špatné domácí zápasy s Jilemnicí a Bělou, kde jsme zbytečně poztráceli. Naším cílem je ale jednoznačně postup. Kdyby se to nepovedlo, budeme zklamáni,“ vyhlašuje Michal Kupka, tahoun přepeřského fotbalu na hřišti i na poli funkcionářském.

Inu, jaro bude jistě zajímavé. Hodně! A to je dobře.

Zdroj: http://krkonossky.denik.cz

Mříčná – Přepeře 3:10 (2:5) 13.kolo
Tradičně pěkná divácká kulisa byla svědkem demolice domácího mužstva. Hosté byli po všech stránkách lepším týmem, s chutí si zastříleli a nakonec z toho bylo dvouciferné vítězství. Hráči Mříčné potvrdili, že se jim v posledních zápasech nedaří a v jarní části je čeká boj o záchranu. Perfektními střeleckými počiny se prezentovali Císař s Pěničkou. Oba zatížili konto domácí obrany čtyřmi góly! Prvně jmenovaný je tak střeleckým mistrem podzimu, celkem zaznamenal čtrnáct přesných úderů!

Zál. Lhota – Přepeře B 2:6 (1:4) 13.kolo
Domácí v oslabené sestavě na svého soupeře nestačili. Hosté měli v celém utkání převahu a zaslouženě si připsali tři body. Čtyřmi góly se blýskl Bakoš, jeho tým postoupil na příjemné 5. místo.

Přepeře – Bozkov B 2:1 (0:1) 12.kolo

Domácí měli v úvodu tři velké šance, ale nevyužili je. Nejprve šel Pěnička po přihrávce Trče z pravé strany na branku, ale netrefil míč ideálně, poté Císař mířil hlavičkou nepřesně a Císařovu ránu po zaváhání gólmana vykopával z brankové čáry jeden z obránců. Ve 20. minutě nedosáhl jen těsně na balon na druhé straně bozkovský Aster. Ve 33. minutě po rohovém kopu netrefil prázdnou domácí branku Soukup. Vzápětí na druhé straně nastřelil Císař břevno. Ve 37. minutě se hosté ujali vedení brankou Hykmana.

Ve druhém poločase Přepeře dlouho nemohly překonat bozkovskou obranu. V 72. Pěnička centroval z prava a dorážku nevyužili Císař ani Tokan. Až v 81. minutě vyrovnal hlavou Pěnička po centru Tokana. V 89. minutě Dědeček hlavou využil centr z pravé strany po narážečce Tokana a Mrkáčka, a zajistil plný bodový zisk pro svůj tým.

Branky: 81. Pěnička, 89. Dědeček – 37. Hykman. Rozhodčí: Liška, ŽK: 3:1. Diváků: 50. Přepeře: Negru – Benes (70. Dědecek), Koucky, Kopečný, Kubáček (46. Mrkáček) – Horak, Pěnicka, Rohacký (80. Šulava), Trč – Císař, Tokan.

Přepeře  – Víchová 3:0 (2:0) 10.kolo

V 1. minutě sice hosté vystrašili favorita rohovým kopem, ale kapitán domácích Kupka šanci skluzem zlikvidoval a poté už Přepeře na hřišti kralovaly. Domácí si vypracovali nejméně 13 vyložených šancí, proměněny ale byly pouze tři – dvakrát se trefil Tokan a jednou Císař. Největšími spalovači šancí před prázdnou brankou byli Císař, Trč a Tokan. Soupeř se dostal na dostřel branky už pouze dvakrát za celý zápas a z toho jednou nastřelil tyč.

„Pokud budou naši hráči hrát takhle zodpovědně, tak se nemusíme bát žádného soupeře z okresu,“ poznamenal po utkání vedoucí mužstva Přepeř Vladislav Bým.

Branky: Tokan 2, Císař. Rozhodčí: Šubrt, ŽK: 3:4, ČK: 0:1 (73. P. Hanč). Diváků: 50. Přepeře: Negru – Kvapil (80. Beneš), Kupka, Kubáček (80. Kopečný), Tušer – Trč (80. Víšek), Rohacký, Pěnička, Horák – Tokan, Císař.

 Zdroj: nasepojizeri.cz

Libštát – Přepeře 1:3 (1:1)

Okresní fotbalový přebor, utkání Jiskra Libštát - FK Přepeře<br />Autor: Zdeněk MaturaNa těžkém terénu získali hosté důležitou výhru v boji o čelo tabulky. Domácí nastoupili bez šestice chybějících hráčů základní sestavy, přesto byli favoritovi až do konce vyrovnaným soupeřem, v závěru je srazilo i přísné vyloučení jednoho z hráčů.

Do poločasu zůstaly na obou stranách některé gólové šance neproměněny, ale skóre otevřel již ve 3. minutě Císař a v  9. minutě vyrovnával domácí Patka. Na začátku druhé půle domácí dvě vyložené šance nedali. V 59. minutě Trč po uvolnění Císařem nadvakrát propálil domácího gólmana. V 82. minutě byl nařízen po faulu na Císaře pokutový kop, který se štěstím proměnil Pěnička. V 85. minuty byl podle mínění hostů neodpískaný další pokutový kop na Pěničku.

Fotogalerie z utkání

Zdroj: nasepojizeri.cz

Přepeře – Jilemnice B 1:1 (1:0), 6.kolo, ročník 2014/2015

Hosté přijeli a hráli celý zápas pouze v deseti. V 10. minutě pálil Cimbál hlavou, ale dorážku nedal Císař ani Tokan. Ve 21. minutě přece jen otevřel skóre Císař. Do poločasu byla znát převaha Přepeř, ale žádná další příležitost, natož gól nepřišla. Pouze přímý volný kop Cimbála a Pěničky mířil na břevno. Naopak v 59. minutě přímák Princ proměnil a vyrovnal nečekaně na 1:1.

V 64. minutě se ocitl jilemnický Hartych sám před brankou po nedorozumění domácí obrany, ale přestřelil, to samé předvedl stejný hráč zhruba v 80. minutě, kdy mířil jen gólmanovi do rukou. V 75. minutě navíc domácí gólman Negrů vyrazil balon ze šibenice. Oslabení hosté tak mohli klidně vyhrát! Domácí hráči měli laxní přístup, a zřejmě si mysleli, že se Jilemničtí v deseti porazí sami.

Zdroj: nasepojizeri.cz

Přepeře – Bělá 0:1 (0:0)

Okresní fotbalový přebor, utkání FK Přepeře - SK Jívan Bělá<br />Autor: Zdeněk MaturaV 9. minutě Beneš v dobré příležitosti hlavičkoval po centru Pěničky, pět minut poté Pěnička prošel sólem přes tři hráče, ale gólmana hostů nepřekonal. Ve 25. zahrozili hosté, Zemánek ale nevyužil vyloženou šanci pro chybě Horáka. Vzápětí Pěnička znovu nevyzrál na brankáře Bělé. V závěru poločas měli dvě velké šance hosté – Zaplatílek nebyl úspěšný, stejně jako Vorel, který přeloboval Šmídka, ale minul bránu.

Na začátku druhé části se ve dvou šancích ocitl bělský Zemánek, ale nedal. Po něm si stejně počínal i Bažík. V 68. minutě už se ale hosté dočkali, Bažík zůstal sám před pokutovým územím a vstřelil pěkný gól do šibenice. V 78. minutě mohly Přepeře vyrovnat, ale Tokan téměř na značce pokutového kopu nevyužil přihrávku po průniku Císaře. Závěr zápasu si již hosté ohlídali a slavili velmi cennou výhru. Přepeře prohrály na „domácím“ semilském hřišti vůbec poprvé ve své krátké historii.

Zdroj: nasepojizeri.cz

Napsat komentář